List

İletişim bilimleri üzerine çalışmalar yapmak isteyenlerin okuması gereken kitap listesi Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından hazırlanmış. Bu kitaplara ek olarak okunması gereken bir çok kitap da mevcuttur. Elimden geldiğince sizinle paylaşmaya devam edeceğim.

 1. Brigs, Asa & Burge, Peter (2004). Medyanın Toplumsal Tarihi. İstanbul: İzdüşün Yayınları.
 2. Kellner, Douglas (2010). Medya Gösterisi. Açılım Kitap.
 3. Barbier, Frédérix & Lavenir, Caherine Bertho (2001). (Diderot’dan İnternete) Medya Tarihi. İstanbul: Okyanus Yayınları.
 4. Bek, Mine Gencel & Binark, Mutlu (2007). Eleştirel Medya Okuryazarlığı. Kalkedon.
 5. Cankaya, Özden (2003). TRT; Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi. İstanbul: YKY.
 6. Williams, Raymond (2003). Televizyon, Teknoloji ve Kültürel Biçim. Ankara: Dost Kitabevi.
 7. Althusser, Louis (1994). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları. İstanbul: İletişim Yayınları.
 8. Anderson, Benedict (2004). Hayali Cemaatler. İstanbul: Metis Yayınları.
 9. Bauman, Zygmunt (1999). Küreselleşme. Toplumsal sonuçları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 10. İnceoğlu, Yasemin & Çomak, Nebahat Akgün (Der.) (2009). Metin Çözümlemeleri. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 11. İnceoğlu, Yasemin (2012). Nefret Söylemi Nefret Suçları. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 12. Direk, Zeynep (Der.) (2007). Cinsiyetli Olmak. Sosyal Bilimlere Feminist Bakışlar. İstanbul: YKY.
 13. Alemdar, Korkmaz & Erdoğan, İrfan (2002). Öteki Kuram. Kitle İletişimine Yaklaşımların Tarihsel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi. Ankara: Erk Yayınları.
 14. Castells, Manuel (2005). Ağ Toplumunun Yükselişi: Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
 15. Castells, Manuel (2013). İsyan ve Umut Ağları: İnternet Çağında Toplumsal Hareketler. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 16. Tutal, Nilgün (2006). Küreselleşme İletişim Kültürlerarasılık. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 17. Tutal, Nilgün (2013). Televizyon ve İçimizdeki Şiddet. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 18. Foucault, Michel (1987). Söylemin Düzeni. Hil Yayınları.
 19. Webster, Frank (2006). Theories of Information Society. New York: Routledge.
 20. Stevenson, Nick (2008). Medya Kültürleri. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 21. Küçük, Mehmet (2006). Medya, İktidar, İdeoloji. İstanbul: Bilim ve Sanat Yayınları.
 22. Bourse, Michel & Yücel, Halime (2012). İletişim Bilimlerinin Serüveni. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 23. Oskay, Ünsal (2006). yy’dan Günümüze Kitle İletişminin Kültürel İşlevleri. İstanbul: Der Yayınları.
 24. Adorno, Theodor & Horkheimer, Max (2010). Aydınlanmanın Diyalektiği. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

İlişkili Yazılar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.