List

İletişim bilimleri üzerine çalışmalar yapmak isteyenlerin okuması gereken kitap listesi Kocaeli Üniversitesi İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı tarafından hazırlanmış. Bu kitaplara ek olarak okunması gereken bir çok kitap da mevcut, ancak başlangıç olarak bu kitapları okumanızı öneririm.

Kaynakların hepsi Türkçe’ye çevrilmiştir.

 1. Adorno, Theodor ve Max Horkheimer (1996). Aydınlanmanın Diyalektiği Felsefi Fragmanlar. İstanbul: Kabalcı.
 2. Adorno, Theodor (2007). Kültür Endüstrisi. Çev., Mustafa Tüzel, Nihat Ülner ve Elçin Gen. İstanbul: İletişim.
 3. Akbulut, Hasan (2005). Nuri Bilge Ceylan Sinemasını Okumak: Anlatı, Zaman, Mekân. İstanbul: Bağlam.
 4. Akbulut, Hasan (2008). Kadına Melodram Yakışır: Türk Melodram Sinemasında Kadın İmgeleri. İstanbul: Bağlam.
 5. Akbulut, Hasan ve Seçil Büker (2009). Yumurta: Ruha Yolculuk. Ankara: Dipnot.
 6. Akca, Emel Baştürk (der.) (2007).  Kimlik, Medya ve Temsil. Ankara: Nobel.
 7. Akyüz, Ayşen ve Filiz Aydoğan (2010). İkinci Medya Çağında İnternet. İstanbul: Alfa.
 8. Alemdar, Korkmaz ve  İrfan Erdoğan (2002). Öteki Kuram. Ankara: Erk.
 9. Alemdar, Korkmaz ve  İrfan Erdoğan (2005). Popüler Kültür ve İletişim. Ankara: Erk.
 10. Alver, Fusün (2003). Basında Yabancı Tasarımı ve Yabancı Düşmanlığı. İstanbul: Der.
 11. Alver, Fusün (2007). Gazeteciliğin Kuramsal Temelleri.  İstanbul: Beta.
 12. Anderson, Benedict (2007). Hayali Cemaatler. Çev., İskender Savaşır. İstanbul: Metis.
 13. Andrew, Dudley (2007). Sinema Kuramları. Çev., İbrahim Şener, İstanbul:İzdüşüm.
 14. Ayhan, Ahmet (2008). Propaganda Nedir?. İstanbul: Litera Türk.
 15. Aziz, Aysel (2008). Araştırma Yöntemleri Teknikleri ve İletişim.  İstanbul: Nobel.
 16. Bağce, Emre (Ed.) (2006). Frankfurt Okulu. Ankara: Doğu-Batı.
 17. Barbier, Frédéric ve Catherine Bertho Lavenir (2001). Diderot’dan İnternet’e Medya Tarihi. Çev., Kerem Eksen. İstanbul: Okuyan Us.
 18. Barthes, Roland (2008). Göstergeler İmparatorluğu. Çev., Tahsin Yücel, İstanbul: YKY.
 19. Barthes, Roland (2009). Göstergebilimsel Serüven.  Çev., Mehmet Rifat ve Sema Rifat. İstanbul: YKY.
 20. Baştan, Serhat (2009). Kuramdan Uygulamaya Etkileşimli İletişim Tasarımı. Ankara: Nobel.
 21. Batuş, Gül vd.; (2006). Kadife Karanlık 2 / 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar. Editör: Barış Çoban. İstanbul: Su.
 22. Baudrillard, Jean (2009). Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri, Çev. Oğuz Adanır, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul,
 23. Baudrillard, Jean (2010). Nesneler Sistemi, Çev. Oğuz Adanır, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul,
 24. Baudrillard, Jean (2009). Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm, Çev. Oğuz Adanır, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul,
 25. Baumann, Zygmunt (2010). Sosyolojik Düşünmek. Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yay,
 26. Berger, John (2010). Görme Biçimleri. Çev. Yurdanur Salman, İstanbul, Metis Yayınları,
 27. Berman, Marshall (2004). Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor. Çev. Ümit Altuğ, Bülent Peker. İletişim Yay. İstanbul..
 28. Bilgin, Nuri (2007). Kimlik İnşası. Aşina Yay, Ankara,.
 29. Binark, Mutlu (2007). Yeni Medya Çalışmaları. Ankara: Dipnot.
 30. Binark, Mutlu ve Mine Gencel-Bek (2007). Eleştirel Medya Okuryazarlığı. İstanbul: Kalkedon.
 31. Binark, Mutlu ve Süleyman İrvan (Çev. Der.) (1995). Kadın ve Popüler Kültür. Ankara: Ark.
 32. Bowles, Samuel ve Herbert Gintis (1996). Demokrasi ve Kapitalizm. Çev., Osman Akınhay. İstanbul: Ayrıntı.
 33. Briggs, Asa ve Peter Burke (2005). Medyanın Toplumsal Tarihi. Çev., İbrahim Şener. İstanbul: İzdüşüm.
 34. Burton, Graeme (1994). Görünenden Fazlası: Medya Analizlerine Giriş. Çev. Nefin Dinç. İstanbul: Alan.
 35. Büker, Seçil (1991). Sinemada Anlam Yaratma. Ankara: İmge.
 36. Büker, Seçil ve Gürhan Topçu (Der. Çev.) (2010). Sinema: Tarih-Kuram-Eleştiri. İstanbul: Kırmızı Kedi.
 37. Cankaya, Özden (2003). Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi: TRT 1927-2000. İstanbul: YKY.
 38. Castells, Manuel (2008). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür Birinci Cilt – Ağ Toplumunun Yükselişi. Çev., Ebru Kılıç.  İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 39. Castells, Manuel (2008). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür İkinci Cilt – Kimliğin Gücü. Çev., Ebru Kılıç. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 40. Cavalier,  Jean – Jacques. (2004). Medya ve İletişim Teknolojileri. Çev., Mete Çamdereli. İstanbul: Salyangoz.
 41. Chomsky, Noam (2002). Medya Gerçeği. Çev., Abdullah Yılmaz, Osman Akınhay. İstanbul: Everest.
 42. Chomsky, Noam (2008). Medya Denetimi. Çev., Elif Baki. İstanbul: Everest.
 43. Cılızoğlu, Gamze (2004). Sivil Toplum Örgütlerinde İletişim Süreci. Kocaeli: Yayıncı.
 44. Connerton, Paul (1999). Toplumlar Nasıl Anımsar? Çev., Alaeddin Şenel, İstanbul: Ayrıntı.
 45. Cogito (2002). Sayı 30: İnternet Üçüncü Devrim? İstanbul: YKY.
 46. Çaplı, Bülent (2002). Medya ve Etik. Ankara: İmge.
 47. Çaplı, Bülent (2005). Televizyon ve Siyasal Sistem. Ankara: İmge.
 48. Çelenk, Sevilay (2005). Televizyon, Temsil, Kültür. Ankara: Ütopya.
 49. Çomak, Nebahat Akgün ve Yasemin G. İnceoğlu (Çev. Der.) (2009). Metin Çözümlemeleri. İstanbul: Ayrıntı.
 50. Dağtaş, Banu ve Erdal Dağtaş (2009). Medya Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları. İstanbul: Ütopya.
 51. Debord, Guy (1996). Gösteri Toplumu. Çev., Ayşen Ekmekçi. İstanbul: Ayrıntı.
 52. Demir, Vedat ve Pınar Eraslan Yayınoğlu (Ed.) (2007). İletişim Yansımaları, Uygulamalar, Gerçekler.  İstanbul: Anahtar.
 53. Demir, Vedat. (2007). Türkiye’de Medya Siyaset İlişkisi. İstanbul: Beta.
 54. Diken, Bülent ve Carsten B. Laustsen (2010). Filmlerle Sosyoloji. Çev., Sona Ertekin. İstanbul: Metis.
 55. Domenach, Jean Marie (1995). Politika ve Propaganda. Çev., Tahsin Yücel. İstanbul: Varlık.
 56. Doytcheva, Milena (2009). Çokkültürlülük. Çev., Tuba Akıncılar Onmuş. İstanbul: İletişim.
 57. Duverger, Maurice (2006). Sosyal Bilimlere Giriş. Çev., Ünsal Oskay, İstanbul: Kırmızı.
 58. Dyer, Gillian (2010). İletişim Olarak Reklamcılık. Çev., Nurdan Öncel Taşkıran. İstanbul: Beta.
 59. Eagleton, Terry (1996). İdeoloji. Çev., Muttalip Özcan. İstanbul: Ayrıntı.
 60. Edgar, Andrew ve Peter Sedgwick (2007). Kültürel Kuramda Anahtar Kavramlar. Çev., Mesut Karaşahan. İstanbul: Açılım.
 61. Erdoğan, İrfan (2007). Pozitivist Metodoloji. Ankara: Erk.
 62. Fiske, John (1999). Popüler Kültürü Anlamak. Çev., S. İrvan. Ankara: Ark Yay.
 63. Fiske, John (2006). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev., S. İrvan. Ankara: Bilim ve Sanat.
 64. Foerstel, Lenora (2007). Medya ve Savaş Yalanları. Çev., Ahmet Antmen. İstanbul: Yordam.
 65. Foucault, Michel (1987). Söylemin Düzeni. Çev., Turhan Ilgaz. İstanbul: Hil.
 66. Foucault, Michel (1999).  Bilginin Arkeolojisi. Çev., Veli Urhan. İstanbul: Birey.
 67. Foucault, Michel (2006). Hapishanenin Doğuşu. Çev., Mehmet Ali Kılıçbay. Ankara: İmge.
 68. Foucault, Michel (2010). Cinselliğin Tarihi. Çev., Hülya Uğur Tanrıöver. İstanbul: Ayrıntı.
 69. Foucault, Michel (2011). Özne ve İktidar. Çev., Işık Ergüden ve Osman Akınhay.  İstanbul: Ayrıntı.
 70. Frankel, Boris (1991). Sanayi Sonrası Ütopyalar. Çev., Kamil Durand. İstanbul: Ayrıntı.
 71. Furedi, Frank (2001). Korku Kültürü: Risk Almamanın Riskleri. Çev., Barış Yıldırım. İstanbul: Ayrıntı.
 72. Geray, Haluk (2003). İletişim ve Teknoloji Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları.  Ankara: Ütopya.
 73. Giddens, Anthony (2005). Sosyal Teorinin Temel Problemleri. Çev., Ümit Tatlıcan. İstanbul: Paradigma.
 74. Giddens, Anthony (2000). Sosyoloji. Editör: Cemal Güzel. Ankara: Ayraç.
 75. Girgin, Atilla (2008). Gazeteciliğin Temel İlkeleri. İstanbul: Der.
 76. Gottdiener, Mark (2005). Postmodern Göstergeler. Çev., Erdal Cengiz, Hakan Gür, Arhan Nur. Ankara: İmge.
 77. Göle, Nilüfer (2010). Modern Mahrem. İstanbul: Metis.
 78. Gültekin, Bilgehan ve Ahmed Bülend Göksel (Editör) (2008). Medya Analizleri. İstanbul: Nobel.
 79. Güneş, Sadık (2001). Medya ve Kültür: Sessiz Yığınların Kültürel İntiharı. Ankara: Vadi.
 80. Hargreaves, Ian (2007). Gazetecilik. Çev., Yeliz Özkan. Ankara: Dost.
 81. Harvey, David (2010). Postmodernliğin Durumu. Çev., Sungur Savran. İstanbul: Metis.
 82. Hobsbawn, Eric (1996). Kısa 20. Yüzyıl 1914-1991: Aşırılıklar Çağı. Çev., Yavuz Alogan. İstanbul: Sarmal.
 83. Hogg, Michel A. ve Graham M. Vaughan (2007). Sosyal Psikoloji. Ankara: Ütopya.
 84. Horkheimer, Max (2005). Geleneksel ve Eleştirel Kuram. Çev., Mustafa Tüzel. İstanbul: YKY.
 85. İmançer, Dilek (2010). Medyayı Anlamak: Stereotipler Değerler ve Söylem. Ankara: De Ki.
 86. Karagöz, Emel (2010). Sosyal Bilimlerde Kuram Oluşum Süreci ve İletişim. İstanbul: Derin.
 87. Kaya, A. Raşit (2009). İktidar Yumağı: Medya- Sermaye- Devlet. Ankara: İmge.
 88. Kejanlıoğlu, Beybin. (2004). Türkiye’de Medyanın Dönüşümü. Ankara: İmge.
 89. Kellner, Douglas. (2010). Medya Gösterisi. Çev., Zeynep Paşalı. İstanbul: Açılım.
 90. Köksalan, Emre (2010). Alternatif Televizyon: Olanaklar ve Uygulamalar. İstanbul: Punto.
 91. Küçük, Mehmet (Der.) (2006). Medya, İktidar, İdeoloji. Ankara: Bilim ve Sanat.
 92. Lazar, Judith (2001). İletişim Bilimi. Çev., Cengiz Anık. Ankara: Vadi.
 93. Le Bon, Gustave (2008). Kitleler Psikolojisi. Hazırlayan: Yunus Ender. İstanbul: Hayat.
 94. Mattelart, Armand ve Michele Mattelart (1995). İletişim Kuramları Tarihi. Çev., Merih Zıllıoğlu. İstanbul: İletişim.
 95. Mattelart, Armand (2004). Bilgi Toplumunun Tarihi. Çev., Halime Yücel Altınel. İstanbul:  İletişim.
 96. Mauss, Marcell (2006). Sosyoloji ve Antropoloji. Çev., Özcan Doğan. Ankara: Doğu Batı.
 97. McNeill, William (2003). Dünya Tarihi. Çev., Alaeddin Şenel. Ankara: İmge.
 98. McQuail, Dennis ve Steve Windahl (1997). Kitle İletişim Modelleri. Çev., Konca Yumlu.  Ankara: İmge.
 99. Mills, Wright (1974). İktidar Seçkinleri. Çev., Ünsal Oskay. Ankara: Bilgi.
 100. Morresi, Enrico (2006). Haber Etiği. Çev., Fırat Genç. Ankara: Dost.
 101. Morley, David ve Kevin Robins (1997). Kimlik Mekanları. Çev., Emrehan Zeybekoğlu. İstanbul: Ayrıntı.
 102. Mutlu, Erol (1995). İletişim Sözlüğü. Ankara: Ark.
 103. Mutlu, Erol (2005). Globalleşme, Popüler Kültür ve Medya. Ankara: Ütopya.
 104. Mutlu, Erol (2005). Kitle İletişim Kuramları. Ankara: Ütopya.
 105. Oksaar, Els (2008). Kültürlerarası İletişim Bağlamında Kültür Kuramı. Çev., Ayhan Selçuk. Konya: Çizgi.
 106. Ong, Walter J (2010). Sözlü ve Yazılı Kültür. Çev., Sema Postacıoğlu Banon. İstanbul: Metis.
 107. Oskay, Ünsal (2000). 19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevleri. İstanbul: Der.
 108. Peltekoğlu-Balta, Filiz (2010). Kavram ve Kuramlarıyla Reklam. İstanbul: Beta.
 109. Postman, Neil (2010). Televizyon Öldüren Eğlence: Gösteri Çağında Kamusal Söylem. Çev., Osman Akınhay. İstanbul: Ayrıntı.
 110. Pösteki, Nigar (2005). Türk Sinemasına Yeni Bir Bakış: Yönetmen Sineması. İstanbul: Es.
 111. Rifat, Mehmet (2008).  XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 1 – 2. İstanbul: YKY.
 112. Rigel, Nurdoğan vd. (2003). Kadife Karanlık; 21. Yüzyıl İletişim Çağını Aydınlatan Kuramcılar. İstanbul: Su.
 113. Robertson, Roland (1999). KüreselleşmeToplum Kuramı ve Küresel Kültür. Çev., Ümit Hüsrev Yolsal. Ankara: Bilim ve Sanat.
 114. Robins,  Kevin (1999). İmaj/Görmenin Kültür ve Politikası. Çev., Nurçay Türkoğlu,  İstanbul: Ayrıntı.
 115. Rose, Jacqueline (2010). Görme ve Cinsellik. Çev., A. D. Temiz. İstanbul: Metis.
 116. Said, W.Edward (1998). Kültür ve Emperyalizm. Çev., Necmiye Alpay. İstanbul: Hil.
 117. Sayımer, İdil (2008). Sanal Ortamda Halkla İlişkiler.  İstanbul: Beta.
 118. Schiller, Herbert. (1993). Zihin Yönlendirenler. Çev., Cevdet Cerit. İstanbul: Pınar.
 119. Simmel, Georg (2009). Bireysellik ve Kültür. Çev., Tuncay Birkan.  İstanbul: Metis.
 120. Slattery, Martin (2007). Sosyolojide Temel Fikirler. Ed., Ümit Tatlıcan. Çev., Özlem Balkız, vd. İstanbul: Sentez.
 121. Smith, Philip (2005). Kültürel Kuram. Çev., İbrahim Gündoğdu ve Selime Güzelsarı, İstanbul: Babil.
 122. Stevenson, Nick (2008). Medya Kültürleri: Sosyal Teori ve Kitle İletişimi. Çev., Göze Orhon, Barış Engin Aksoy. Ankara: Ütopya.
 123. Şimşek, Hasan ve Ali Yıldırım (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Seçkin.
 124. Taşkıran, Nurdan (2007). Medya Okuryazarlığına Giriş. İstanbul: Beta.
 125. Thompson, John B. (2008). Medya ve Modernite. Çev., Serdar Öztürk. İstanbul: Kırmızı.
 126. Tokgöz, Oya (2010). Temel Gazetecilik. Ankara: İmge.
 127. Tomlinson, John (1999). Kültürel Emperyalizm. Çev., Emrehan Zeybekoğlu. İstanbul: Ayrıntı.
 128. Tutal, Nilgün (2006). Küreselleşme, İletişim, Kültürlerarasılık. İstanbul: Kırmızı.
 129. Türkoğlu, Nurçay (2000). Görü-yorum: Gündelik Yaşamda İmgelerin Gücü. İstanbul: Derin.
 130. Türkoğlu, Nurçay (2004) (Der.) Renkli Atlas. İstanbul: Babil.
 131. Türkoğlu, Nurçay (2010). Medya ve Kültür. İstanbul: Urban.
 132. Türkoğlu, Nurçay (2010). Toplumsal İletişim. İstanbul: Urban.
 133. Williams, Raymond (1993). Kültür.  Çev., Suavi Aydın. Ankara: İmge.
 134. Williams, Raymond (2003). Televizyon, Teknoloji, Kültürel Biçim. Çev., A.U. Türkbağ. Ankara: Dost.
 135. Yavaşgel, Emine (2004). Siyasal İletişim. Ankara: Ebabil.
 136. Yaylagül, Levent (2008). Kitle İletişim Kuramları Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Dipnot.
 137. Yengin, Hülya (1994). Ekranın Büyüsü, Batıda Değişen Televizyon Yayıncılığının Boyutları ve Türkiye’de Özel Televizyonlar.  İstanbul: Derin.
 138. Yengin, Hülya (1996). Medyanın Dili, İletişime Kuramsal Bir Yaklaşım: Popüler Kültür Türlerinin Çözümlenmesi. İstanbul: Der.
 139. Yengin, Hülya (2004). Halkla İlişkilere Başlarken. İstanbul: Gamze.
 140. Yengin, Hülya (2004). Lider İmajlarıSiyasal İletişimde Halkla İlişkiler Stratejileri: Star Sistemi. İstanbul: Der.
 141. Yücel, Tahsin (2006). Göstergeler. İstanbul: Can.
 142. Yücel, Tahsin (2004). Söylemlerin İçinden. İstanbul: Alkım.

İlişkili Yazılar

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.